> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 30.01.2015 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 30.01.2015 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

22.01.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.01.2015 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Удостояване на Ангел Иванов Свирков със званието „Почетен гражданин на Смолян”
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Удостояване на подп. Димитър Георгиев Кацаров със „Златен плакет на Община Смолян”
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Удостояване на Основно училище „Проф. д-р Асен Златаров” – град Смолян, със „Златен плакет на Община Смолян”, по повод 90 години от основаване на училището.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот І – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.5 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2015 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Включване на общинските жилищни имоти в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2014 г. по реда на чл.66а от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост за офис на парламентарно представена политическа партия.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Изменение на Решение 726/27.06.2014 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на кабинет по Дентална медицина, находящ се в сграда на Дом за възрастни хора с психични разстройства с.Ровина, по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.925.500, образуващ УПИ Х- гаражи, кв. 27 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Вася Стефанова Чипилова и Славка Стефанова Салмова.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Мария Димитрова Кротева и Костадин Александров Кротев.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Бисер Рачков Беев.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ със „СВЕТА ЕЛЕНА” АД
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „Център ДИ-АЙ” ООД.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Определяне начина за ползване на дървесина от общински гори в землищата на село Горово и село Левочево и откриване процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина от общински гори в землищата на село Горово и село Левочево.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Изменение и допълнение на Решение 41/26.01.2012 г. на Общински съвет Смолян.
ДОКЛАДВА: Ф.Топов – председател на Общински съвет

 

 


ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет