> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 18.12.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 18.12.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

11.12.2014

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Кандидатстване на Община Смолян в програмата на Проект „Красива България” за 2015 година.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 2. Кандидатстване на Община Смолян с проект по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема BG04-02-03 „Mерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 2: Мерки за използване на възобновяема енергия.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 3. Приемане на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и План за действие 2015-2020 г.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 4. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 5. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 6. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 7. Приемане на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община Смолян през 2015 година.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 8. Дарение на парични средства за нуждите на НУФИ „Широка лъка” в размер на 20 000 лв., с цел осигуряване безплатен пансион на възпитаници на училището, настанени в общежитието.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Кабелна линия 20 Kv,между стълб №7 и стълб №8 на 20 Kv „Ливадица”, село Стойките, община Смолян”.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.46.13 в местност „Къшлите”, землище на гр. Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 11. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот ІІ – За озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.8 по плана на гр. Смолян, кв. Езерово.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 12. Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VІ - 223 курортна дейност в кв.1 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 13. Отдаване под наем на помещение за продажба на закуски и сладкарски изделия по реда на Закона за общинската собственост.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 14. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.924.475, образуващ УПИ ХІV-индивидуално жилищно строителство, кв. 59 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 15. Продажба на поземлен имот с идентификатор 68000.502.432, Урегулиран поземлен имот ХХІ-32, кв. 7 по плана на с. Солища, общ. Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 16. Изкупуване на недвижим поземлен имот с планоснимачен №231, кв. 29 по плана на с. Кутела, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 17. Изкупуване на част от недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.57 по кадастралната карта на гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 18. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Вася Стефанова Чипилова и Славка Стефанова Салмова.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 19. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Бисер Рачков Беев.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 20. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Мария Димитрова Кротева и Костадин Александров Кротев.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 21. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „Център ДИ-АЙ” ООД.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 22. Предварително съгласие за промяна на предназначение на поземлен имот с № 005189, землището на с. Соколовци, общ. Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 23. Възмездно право на пристрояване и надстрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.55 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 24. Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет 


ДНЕВЕН РЕД