> Начало > Туризъм > Полезна информация > ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

На вниманието на хотелиерите и ресторантьорите!


Закона за туризма, влязъл в сила на 26.03.2013 г. въвежда срок на издаденото удостоверение за определяне на категорията на туристическите обекти – 5 години.

Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти е регламентирано в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма и то трябва да се извърши както следва:

  1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. - през 2014 г.;
  2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. - през 2015 г.;
  3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.;
  4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.;
  5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. - през 2018 г.;
  6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. - през 2019 г.

Лицата, извършващи дейност в категоризираните през 2004 и 2005 г. туристически обекти, трябва да предприемат незабавни действия и да заявят подновяване на категорията на обектите до края на 2014 г. В противен случай тя се прекратява с изтичането на срока.

За повече информация – тел. 0301/67661, стая № 219 – Община Смолян

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

Уведомление относно размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслони и местата за настаняване


Справка-декларация чл. 116, ал. 4 ЗТ


Регистър чл. 116, ал. 2 ЗТ


Справка за прекратените категоризации на туристически обекти