> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 447 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 447 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 30

22.06.2010
ОТНОСНО: Становище на Комисията по териториално устройство и общинска собственост при Общински съвет – Смолян, във връзка с устройството на територията за курортно строителство в землищата на селата: Гела, Стикъл, Солища, Мугла, Стойките и извън регулационните граници на с. Широка лъка, община Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на председателя на Постоянната комисия по териториално устройство и общинска собственост – ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и на основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и 8 и чл. 21, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс  Р Е Ш И:  1.      Допълва Решение № 369 на Общински съвет – Смолян, взето на заседанието му състояло се на 30.12.2009 г., Протокол № 24 с нова т. 4 със следното съдържание: „Внесените преписки с Подробни устройствени планове /ПУП/, процедирани преди 30.12.2009 г. да бъдат довършени по действалите нормативи до приемането на ограниченията с Решение № 369/30.12.2009 г.”. 2.      Решението влиза в сила от деня на приемането му.         СЕКРЕТАР:  Ел. Хаджипеткова    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: Ив. Апостолов