> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 445 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2010

Р Е Ш Е Н И Е № 445 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 30

22.06.2010
ОТНОСНО: Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Трендафил Свиленов Атанасов от гр. Смолян, ул. ”Васил Райдовски” № 81 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Р Е Ш И: 1.      Предлага да бъде внесено предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Трендафил Свиленов Каменов от гр. Смолян.       СЕКРЕТАР:  Ел. Хаджипеткова    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: Ив. Апостолов