> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 444 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 444 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 30

22.06.2010
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Приложение № 12 от Решение № 393/15.02.2010 г. към утвърдения списък на работещите в заведенията за социални услуги, имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно за 2010 г. Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинските бюджети  Р Е Ш И:  1.      От списъка по Приложение № 12 от Решение 393/15.02.2010 г. се заличават следните имена: Радосвета Кейванова и Магда Сарачева. 2.      Допълва списъка на пътуващите лица до Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Ровино /жени/ със следните имена: -         Фатме Салихова  Немкова – от с. Еленска до с. Ровино и обратно;  -         Марияна Николаева Беделева – от с. Подвис до с. Ровино и обратно; -         Ралица Живкова Нейкова – от с. Търън до с. Ровино и обратно; -         Севда Ваклинова Александрова – от гр. Смолян до с. Ровино и обратно.       СЕКРЕТАР:  Ел. Хаджипеткова    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: Ив. Апостолов