> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 443 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 443 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 30

22.06.2010
ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на инвеститор за модернизация и разширяване на топлоснабдителната мрежа на град Смолян чрез създаване на търговско дружество с общинско имущество  Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация    Р Е Ш И:  1.      Прекратява конкурсната процедура за избор на инвеститор за модернизация и разширяване на топлоснабдителната мрежа на град Смолян без определяне на спечелил участник.  2.      Открива процедура на пряко договаряне с Гражданско дружество „Еко Енергия Смолян”, гр. Благоевград, Булстат 175859443 за избор на инвеститор за модернизация и разширяване на топлоснабдителната мрежа на град Смолян чрез създаване на търговско дружество с общинско имущество. 3.      Упълномощава Кмета на Общината да проведе преговори с Гражданско дружество „Еко Енергия Смолян”, гр. Благоевград, Булстат 175859443 за създаване на смесено дружество между Община Смолян и дружеството, създадено по реда на Търговския закон от лицата, участващи в гражданското дружество „Еко Енергия Смолян”, наричано по-долу Инвеститор, при следните основни параметри: 3.1.            Учредяване на акционерно дружество между Общината и Инвеститора с предмет на дейност: производство, пренос, доставка и разпределение на топлинна и електрическа енергия, поддържане, модернизиране и разширяване на топлоснабдителната система на град Смолян. 3.2.            Община Смолян да извърши апорт в капитала на смесеното дружество на обекти и съоръжения за производство, пренос, доставка и разпределение, свързани в топлоснабдителна система, представляващи Приложение № 1 към решението при следните условия:  1. реализиране на първи етап от проекта на инвеститора в срок до 15 октомври 2010 г. за сметка и на риск на Инвеститора като завършването на първия етап следва да обезпечи стартиране на отоплителен сезон 2010 – 2011 с цена на топлинната енергия не повече от 95 лева на мегаватчас;  и 2. представяне на доказателства от страна на Инвеститора за осигурено финансиране за завършване на втория етап от проекта. Срещу извършения апорт на активите Община Смолян записва акции, броят на които заедно с първоначално записаните акции да осигури притежаване от Общината на 80% от капитала на смесеното дружество. 3.3.            В случай, че до 1 ноември 2010 г. Инвеститорът не изпълни условията за извършване на апорта от страна на Общината, договорното споразумение с Инвеститора се прекратява и Общината придобива безвъзмездно притежаваните от Инвеститора акции от капитала на смесеното дружество. 3.4.            В случай, че настъпят условията по т. 3.2 и Община Смолян апортира в капитала на смесеното дружеството обектите и съоръженията по Приложение № 1,  Инвеститорът има право да увеличи капитала на смесеното Дружество с размера на извършените от него инвестиции, чрез което увеличение да притежава общо 80 % от капитала на дружеството. Сумата на инвестициите, надхвърляща 80 % от капитала на дружеството, да бъде оформена като допълнителни парични вноски на Инвеститора. 3.5.            Кметът на Общината следва да гарантира чрез учредителните документи на смесеното дружество, че размерът на общината в смесеното дружество няма да бъде намаляван под 20 % и че смесеното дружество ще реализира приходи от производство и продажба на топлинна и електрическа енергия. 4.      Дава съгласие след приключване на преговорите Община Смолян да участва в учредяването на акционерно дружество с избрания инвеститор като запише 5 % от капитала на Дружеството срещу парична вноска в размер на 2 500 лева. Упълномощава Кмета на Община Смолян да участва на учредителното събрание на смесеното дружество като подпише документите за учредяването му,  да запише 5 % от капитала на Дружеството и да внесе паричната вноска на Общината срещу записаните акции. 5.      Определя един представител на Общината в Общото събрание на смесеното дружество. 6.      Определя двама свои представители в Съвета на директорите на смесеното акционерно дружество. 7.      Задължава Кмета на Общината в срок до 15 юни 2010 година да внесе в Общинския съвет информация за проведените преговори, в изпълнение на взетото Решение, и да даде съответно предложение за сключване или пък за отхвърляне на акционерно споразумение.   СЕКРЕТАР:  Ел. Хаджипеткова    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: Ив. Апостолов