> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 442 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 442 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010
ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастралeн № 922.77 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 96 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено обсъждане на основание чл. 121, ал. 1 от Закона за устройство на територията от 06.04.2010 година   Р Е Ш И:  Допуска промяна на предназначението на част от УПИ V – Озеленяване в кв. 96 по плана на гр. Смолян, кв. Райково с образуване на нов УПИ – За жилищно строителство с кадастрален № 922.77  по кадастралната карта на гр. Смолян, при граници: УПИ V – Озеленяване, VІ – Детско-юношески ансамбъл, ІV – 1924 и ул. “Родопи”.