> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 441 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 441 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010
ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 913.286 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 78 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено обсъждане на основание чл. 121, ал. 1 от Закона за устройство на територията от 16.04.2010 година    Р Е Ш И:   1.      Допуска промяна на предназначението на част от УПИ ІХ – Озеленяване в  кв. 78 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян с образуване на нов УПИ  – 286 – За обществено обслужване с кадастрален № 913.286 по кадастралната карта на гр. Смолян, при граници: УПИ ІХ – Озеленяване и ул. “Чавдар войвода”.