> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 439 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 439 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010
ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлени имоти с кадастрални №№ 934.234 и 934.235 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 9 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, но поради неизпълнено изискване на чл. 62а, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията          Р Е Ш И:   1.      Не допуска промяна на предназначението на част от УПИ V – Озеленяване в кв. 9 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част с образуване на нов УПИ за офиси, търговски обекти и жилища с кадастрални №№ 934.234  и 934.235 по кадастралната карта на гр. Смолян, при граници: УПИ ІІІ – Хотелски комплекс, УПИ V – Озеленяване, ІХ – 267, 268 за ГТП, авторемонтни услуги, търговски обекти, бензиностанция и газ станция и улична регулация.