> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 438 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 438 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010
ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 934.139 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 169 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено обсъждане на основание чл. 121, ал. 1 от Закона за устройство на територията от 27.08.2009 година    Р Е Ш И:   1.      Допуска промяна на предназначението на част от УПИ ХІV – Озеленяване и гаражи в кв. 169 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян с образуване на нов    УПИ – За жилищно застрояване и обществено обслужване с кадастрален  № 934.139 по кадастралната карта на гр. Смолян, при граници: УПИ ХVІ – 1497, 2055 , ХІV – Озеленяване и гаражи и ул. “Димитър Благоев”.