> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 437 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 437 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010
ОТНОСНО: Предоставяне на ливади, мери и пасища, стопанисвани от Община Смолян, намиращи се в землищата на селата Мугла и Момчиловци за ползване под наем от земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни  Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37 „о” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с разпоредбите на чл. 37 „п” от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи   Р Е Ш И:                I.      Дава съгласие за предоставяне под наем за срок от една година на мери и пасища, стопанисвани от Община Смолян, на земеделски производители, животновъди, както следва: 1.      За  землището на с. Мугла: а/ Сдружение на овцевъдите „Мурсалица”, с. Мугла, Булстат 120620294, представлявано от Любомир Асенов Младенов да ползва площите описани в Табл. 1; б/  Сдружение на собствениците на едър рогат добитък и коне „Елит”, с. Мугла, Булстат 120622459, представлявано от Асен Демиров Хаджийски да ползва  площите описани в Табл. 2.  в/ Здравко Красимиров Радев, с адрес на местоживеене: с. Мугла, община Смолян да ползва площите описани в Табл. 3.     г/ Карамфил Събев Младенов, с адрес на местоживеене с. Мугла, община Смолян да ползва площите описани в Табл.4.   2.       За  землището на с. Момчиловци: а/  Стойчо Димитров Данчев да ползва площите описани в Табл. 5.                  II.      Правилата за ползването на предоставяните под наем общински мери и пасища, за отглеждане на пасищни животни и поддържането им в добро земеделско и екологично състояние да са съгласно Решение № 605/14.05.2007 г. на Общински съвет – Смолян.          III.      Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице да сключи договори за наем с определените наематели.         IV.      При констатиране на допуснати от наемателите нарушения на правилата за ползване на общинските ливади, мери и пасища да се извършва изземване на верифицираните площи, съгласно чл. 34 от ЗСПЗЗ, като нарушителите биват лишавани от възможността за повторно ползване на ливади, мери и пасища стопанисвани от Община Смолян.
  1. Таблици за използваните площи