> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 436 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 436 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010
ОТНОСНО:  Членство на Община Смолян в Национално сдружение на собствениците на недържавни гори „Горовладелец” гр. Чепеларе   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл.21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация      Р Е Ш И:   1.     Дава съгласие Община Смолян да стане член на Национално сдружение на собствениците на недържавни гори „Горовладелец” гр. Чепеларе. 2.     Упълномощава Кмета да предприеме необходимите действия за реализиране на членството на Община Смолян в Сдружението.