> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 435 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 435 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010
ОТНОСНО:  Отбелязването на 50-годишнината от Обединението на град Смолян и продължаване традицията за честване празника на общината –  21 октомври   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл.21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация      Р Е Ш И:   1.      Възлага на Кмета на Община Смолян да организира тържествено честване на 50-годишнината от създаването на обединения град. 2.      Датата 21 октомври – Ден на Освобождението на Родопите от османско владичество да се отбелязва тържествено всяка година като Празник на Община Смолян. 3.      Датата 18 юни да се отбелязва всяка година като Празник на град Смолян.