> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 433 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010

Р Е Ш Е Н И Е № 433 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян за финансиране пред Министерство на физическото възпитание и спорта за изграждане на многофункцианална спортна площадка в Природо-математическа гимназия „Васил Левски” – Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация     Р Е Ш И:   1.      Дава съгласие Община Смолян да кандидатства пред Министерство на физическото възпитание и спорта с проект за изграждане на многофункциoнална спортна площадка в Природо-математическа гимназия „Васил Левски”, гр. Смолян, кв. Райково, парцел I – Политехническа гимназия в кв. 85, ул. „Гимназиална” № 2; Акт за общинска публична собственост № 192/27.09.1999 г. 2.      Средствата за съфинансиране в размер на 5000 лв. да се осигурят от бюджета на ПМГ „Васил Левски”, гр. Смолян. 3.      Възлага на Кмета на Община Смолян изготвянето на преписка с необходимите документи за кандидатстване и внасяне на проектопредложението пред Министерство на физическото възпитание и спорта.