> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 432 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 432 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010
ОТНОСНО:  Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областния управител до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имот публична държавна собственост Ранновизантийска базилика в местността «Манастира», с. Гела, Община Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл.21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната собственост   Р Е Ш И:  1.     Дава съгласието си Община Смолян да отправи искане чрез Областния управител на  Област Смолян до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България, за вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на Ранновизантийска базилика, местността Манастира,  с. Гела, Община Смолян. 2.     Дава съгласие Община Смолян да приеме управлението върху горепосочения имот. 3.     Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето решение.