> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 434 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 434 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян за финансиране пред Министерство на физическото възпитание и спорта за Рехабилитация на прилежащото пространство на Стадион „Смолян”, УПИ – терен за спорт  кв. 27 по плана на гр. Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация     Р Е Ш И:   1.     Дава съгласие Община Смолян да кандидатства пред Министерство на физическото възпитание и спорта с проект за „Рехабилитация на прилежащото пространство на Стадион „Смолян”, УПИ – терен за спорт, кв. 27 по плана на гр. Смолян, ул. „Петър Берон”; Акт за публична общинска собственост № 146/16.03.1999 г. 2.     Съфинансирането в размер на 10 % от проекта е на стойност 51 000 лева, които включват вече изпълнени СМР на стойност 36 000 лв. и допълнителни средства в размер на 15 000 лв. дялово участие, които ще бъдат включени в Капиталовия списък на бюджета на общината, ако проектът бъде одобрен. 3.     Възлага на Кмета на Община Смолян изготвянето на преписка с необходимите документи за кандидатстване и внасяне на проектопредложението пред Министерство на физическото възпитание и спорта.