> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 430 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 430 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010
ОТНОСНО: Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областния управител до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имот публично държавна собственост Крепост «Калето» над проходна пещера край с. Кошница, Община Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл.21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната собственост Р Е Ш И:  Дава съгласието си Община Смолян да отправи искане чрез Областния управител на  Област Смолян до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България, за вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян археологическа недвижима културна ценност – Крепост „Калето” при Проходна пещера, с. Кошница с Акт за публична държавна собственост № 3299/27.10.2009 г. Дава съгласие Община Смолян да приеме управлението върху горепосочения имот. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето решение.   Приложения: 1.      Акт за публична държавна собственост № 3299/27.10.2009 г 2.      Скица на поземлен имот № ф00433/23.10.2009 г.