> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 429 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 429 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010
ОТНОСНО: Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областния управител до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имот публично държавна собственост Крепост «Калето» в защитена местност «Невястата – Турлука» край гр. Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл.21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната собственост Р Е Ш И:  Дава съгласието си Община Смолян да отправи искане чрез Областния управител на Област Смолян до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България, за вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян археологическа недвижима културна ценност – крепост „Калето” в местността „Турлука”, над град Смолян с Акт за публична държавна собственост № 3300/28.10.2009 г. Дава съгласие Община Смолян да приеме управлението върху горепосочения имот. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето решение.   Приложения: 1.      Акт за публична държавна собственост № 3300/28.10.2009 г. 2.      Скица на поземлен имот № 6881/28.10.2009 г.