> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 428 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010

Р Е Ш Е Н И Е № 428 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010
ОТНОСНО:  Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание Раздел ІІ, т. 1 от Правилника за отличията на Община Смолян   Р Е Ш И:   1.      Определя размер на Годишната награда на Община Смолян за 2010 година 200 /двеста/ лева.