> Начало > Общински съвет > Същност и функции

Същност и функции

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация; устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; образованието; здравеопазването; културата; благоустрояването и комуналните дейност; социалните услуги; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; развитието на спорта, отдиха и туризма и други.

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването тези и други дейностите, определени със закон.

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона.

В община Смолян Общинският съвет се състои от 29 общински съветника.

Общинският съвет:

 • създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
 • одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;
 • избира и освобождава председателя на общинския съвет;
 • определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
 • определя размера на трудовите възнаграждения на председателя на Общински съвет, зам.-председателите и общинските съветници;
 • одобрява тримесечен отчет за разходите за командировките в страната на кмета, председателя на Общински съвет, зам.-председателите и общинските съветници;
   
 • приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;
 • определя размера на местните такси;
 • приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
 • приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
 • приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
 • приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 • приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
 • определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 • приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 • приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
 • създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
 • прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 • приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
 • обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
 • приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 • одобрява символ и печат на общината;
 • удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
 • упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
 • решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.
 • упълномощава кмета на общината да възлага допълнителни правомощия на кметовете на кметства и кметските наместници, свързани с административното обслужване на населението в населени места на общината;
 • информира се от кмета на общината ежемесечно със справката за изпълнение на бюджета, представена през Министерство на финансите.
   


В Общински съвет – Смолян са създадени пет Постоянни комисии:

 • Постоянна комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие;
 • Постоянна комисия по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори;
 • Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта;
 • Постоянна комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност;
 • Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.