> Начало > Административни услуги > Административни услуги „Местни данъци и такси"

Административни услуги „Местни данъци и такси"1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

9401 Данъчна декларация чл.14 за облагане с данък недвижими миоти

9402 Данъчна_декларация член.54 ал.4 за леки и товарни автомобили с техническа допустима максималана маса не повече от 3,5 тона

9403 Данъчна_декларация чл.54 ал.4 превозни средства с технически допустима максимална маса над 3,5тона

9406 Декларация по чл.14,ал.2 определяне данък недвижим имоти за новопостроена сграда завършена в груб строеж

9407 Данъчна_декларация чл.27 за освобождаване от данък недвижими имоти или ползване на данъчно облекчение

9408 Данъчна_декларация по чл.49 за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

9409 Данъчна_декларация чл.32 за облагане с данък върху наследствата

9411 Искане за прихващане и възстановяване на недължимо платени данъци,такси,глоби, и имуществени санкции на основание чл.128 от ЗОПК

9412 декларация по чл.61н за облагане с патентен данък

9414 Декларация по чл.61х за облагане с данък върху таксиметров превоз