> Начало > Проекти > РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Подкрепа за Община Смолян за ефективно и ефикасно изпълнение на програма за Развитие на регионите за периода 2021-2027“

27.07.2023

Община Смолян изпълнява проект № BG16RFOP001-8.006-0042 „Подкрепа за Община Смолян за ефективно и ефикасно изпълнение на програма за Развитие на регионите за периода 2021-2027“, Административен договор за БФП с № МРРБ РД-02-37-37 от 14.07.2023 г., ...

ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.002-0024-C01

19.12.2018

Проект „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“

ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.022-0003-C01

20.09.2018

Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян”

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД СМОЛЯН“, ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039

13.12.2017

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

ПРОЕКТ № BG16RFOP001-1.022-0002-C01

18.01.2017

Проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.12.2016

Инвестиционната програма на Община Смолян по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.

ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.022-0001-С01

27.12.2016

Проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“