> Начало > Туризъм > Община Смолян

Община Смолян

Защо да изберем община Смолян?

  Районът на Родопите в пределите на община Смолян е интересен и разнообразен. Тук има за всекиго по нещо. Сгушила вековни смърчови гори, огледни поляни и множество водопади, Родопа предлага разнообразни възможности за туризъм. Измежду ...

Как да стигнем до Родопите и община Смолян?

Смолян се намира в централната част на Родопите – Перелишкия дял и обхваща най-високата му част, включваща едноименния първенец на планината - връх Голям Перелик (2 191 м). Територията на общината се отличава със силно разчленен ...

Климат

Разнообразните форми на релефа, в съчетание с географското положение в пределите на планинския масив на Родопите, обуславят преходно-континенталния климат със средиземноморско влияние в общината. Високите части тук се отличават с планински климат. ...

Води

Териториалното разпределение на водите в община Смолян е обусловено от специфичното съчетание на климат, скален състав, релеф, почви и растителност. Общината е богата на водни ресурси. По-важните реки са: Черна, Бяла, Арда, Малка Арда, Тенес дере ...

Растителност и животински свят

Планинският характер на релефа предразполага виреенето на средноевропейски растителни видове. Най-високо разположен е горският пояс от бял бор, бук и смърч с подлес от боровинки. Други разпространени дървесни видове са ела, явор, габър и дрян. ...

Защитени територии

  Родопите са известни с огромното си видово разнообразие. Познати са над 2 000 вида висши растения, като 90 от тях са балкански ендемити. Голяма част от животинските и растителни видове са с висок природозащитен статус. За да се запази ...

История

  Най-древните следи от човешко присъствие на територията на Средните Родопи и смолянския край датират от епохата на късния палеолит (40 хил. г. пр. Хр.). За това свидетелстват открити големи количества стъргалки, резци, ножове и др. С тях ...

Култура

Взаимодействието на природата и човека е формирало многобройни културни пейзажи в общината. Тук се намират множество културни ценности – материални и нематериални свидетелства за човешко присъствие и дейност с висока научна и културна ...