> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-030

16.04.2024

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Мирчово“, землище на с. Чокманово.

ЗАПОВЕД №УТ-029

16.04.2024

Поправка на кадастралната основа с нанасяне верните граници на имоти с планоснимачни № 124, 125, 128 и 428 в кв.11 по плана на с. Левочево, община Смолян

ЗАПОВЕД №УТ-028

16.04.2024

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.35 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-027

16.04.2024

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Имарет дере“, землище на с. Кутела.

ЗАПОВЕД №УТ-026

16.04.2024

Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване в кв.21 по плана на с. Смилян, общ. Смолян. Преотреждане на УПИ VII – 161 за жилищно строителство в УПИ VII – 161 за жилищно строителство и авторемонтна работилница

ЗАПОВЕД №УТ-025

16.04.2024

Устройствена план - схема на обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на гараж и жилище на Д. Мералиев в гр.Смолян, ПИ 67653.917.802“

ЗАПОВЕД №УТ-024

16.04.2024

Устройствена план - схема на обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната канализационна и водопроводна мрежи на гр.Смолян – Етап II, Подетап 3“

ЗАПОВЕД №УТ-023

01.04.2024

Устройствена план - схема на обект: „Кабелна линия ниско напрежение за външно електро захранване на Фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идентификатор 67653.2.844 по кадастралната карта на гр. Смолян“.

ЗАПОВЕД №УТ-022

01.04.2024

Устройствена план - схема на обект: „Кабелна линия 20 kV от кабелни муфи на съществуващ кабел, нов БКТП и кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на производствен обект на Е. Чекичев в гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-021

01.04.2024

Устройствена план - схема на обект: „Изместване на кабелна линия 20 kV от ТП „Общежитие на СМК“ до БКТП „Нипекс“ в ПИ 67653.917.1156 по кадастралната карта на гр. Смолян“.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 >