> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-046

16.06.2021

Устройствена план - схема на обект : „Изграждане на кабелна линия, захранваща линия ниско напрежение 1 кV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1098 на път III – 866 „Девин – Стойките“ км. 33+630.

ЗАПОВЕД №УТ-045

02.06.2021

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.17 по плана на с. Могилица.

ЗАПОВЕД №УТ-044

02.06.2021

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Карлък“, землище на с. Стойките.

ЗАПОВЕД №УТ-043

02.06.2021

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Карлък“, землище на с. Стойките.

ЗАПОВЕД №УТ-042

21.05.2021

Подробен устройствен план - план за застрояване в кв.4 по плана на гр. Смолян, кв. Райково. Изменение на плана за застрояване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ LXII – 341

ЗАПОВЕД №УТ-041

21.05.2021

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.55 по плана на гр. Смолян, кв. Райково. Изменение на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ УПИ III

ЗАПОВЕД №УТ-040

21.05.2021

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Равнища“, землище на с. Чокманово. Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 81520.3.202 в местност „Равнища“, землище на с. Чокманово

ЗАПОВЕД №УТ-039

21.05.2021

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.12 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част. Преотреждане на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XV – 165 в УПИ XV – 280

ЗАПОВЕД №УТ-038

21.05.2021

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Борцето“, землището на село Соколовци. Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на : УПИ ІІ – 1097 – мотел – ресторант в ...

ЗАПОВЕД №УТ-037

21.05.2021

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.37 по плана на с. Смилян. Изменение на дворищната регулация между урегулирани поземлени имоти /УПИ/ : ХV – 615 и ХVI – 367.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55 56 >