> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-094

18.10.2021

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Общината“, землище на с. Момчиловци. Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 49014.16.315 в местност „Общината“, землище на с. Момчиловци с образуване на нов урегулиран ...

ЗАПОВЕД №УТ-093

18.10.2021

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Поповото“, землище на с. Левочево. Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1078 в местност „Поповото“, землище на с.Левочево с образуване на нов урегулиран поземлен ...

ЗАПОВЕД №УТ-092

18.10.2021

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Поповото“, землище на с. Левочево. Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1083 в местност „Поповото“, землище на с.Левочево с образуване на нов урегулиран поземлен ...

ЗАПОВЕД №УТ-091

18.10.2021

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Общината“, землище на с. Момчиловци. Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 49014.16.316 в местност „Общината“, землище на с. Момчиловци с образуване на нов урегулиран ...

ЗАПОВЕД №УТ-090

18.10.2021

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Узуновото“, землище на гр.Смолян. Урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 67653.200.19 и 67653.200.20 в местност „Узуновото“, землище на гр. Смолян с образуване на нов ...

ЗАПОВЕД №УТ-089

18.10.2021

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Могилата“, землище на гр. Смолян. Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67653.133.7 в местност „Могилата“, землище на гр.Смолян с образуване на нов урегулиран поземлен ...

ЗАПОВЕД №УТ-088

18.10.2021

Устройствена план - схема на обект : „Външно електрозахранване на сгради в ПИ 57282.5.535, УПИ I – 657 и УПИ I-658, кв.42б по плана на с. Полк. Серафимово“, с трасе преминаващо през о.т.362е до о.т. 361, при о.т.362 по плана на с. Полк. Серафимово ...

ЗАПОВЕД №УТ-087

18.10.2021

Подробен устройствен план - план за регулация в кв.9 по плана на с. Търън. Изменение на дворищната регулация между урегулирани поземлени имоти /УПИ/ V- Водоем и VI -52 по имотна граница. Преотреждане на УПИ VI -52 в УПИ VI-591. Промяната обхваща и ...

ЗАПОВЕД №УТ-086

18.10.2021

Устройствена план - схема на обект : „Външно електрозахранване на приемо–предавателна станция за глас и /или данни на БТК ЕАД PD 2499-D“, с трасе преминаващо през ПИ /поземлен имот/ 67656.917.266 по кадастралната карта на гр.Смолян на приложената ...

ЗАПОВЕД №УТ-085

18.10.2021

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Инлюкя“, землище на с. Момчиловци. Урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 49014.15.21 и 49014.15.22 в местност „Инлюкя“, землище на с. Момчиловци с образуване на нови ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 59 60 >