> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-005

17.01.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване с урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67653.300.999 в местност „Праматарско“.

ЗАПОВЕД №УТ-004

17.01.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.14 по плана на с. Момчиловци.

ЗАПОВЕД №УТ-003

17.01.2020

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Маневска барчина”, землище на с. Кутела.

ЗАПОВЕД №УТ-002

17.01.2020

Устройствена план - схема на обект : „Подмяна на кабелна линия 20 кV от ТП „Изгрев“ до ТП „ДЮФА“, гр. Смолян, общ. Смолян“.

ЗАПОВЕД №УТ-001

17.01.2020

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Гюрово”, землище на с. Турян.

ЗАПОВЕД №УТ-0128

03.01.2020

Подробен устройствен план - план за регулация в кв.23 по плана на с. Соколовци.

ЗАПОВЕД №УТ-0127

03.01.2020

Устройствена план - схема на обект : „Външно електрозахранване, кабелна линия 20 кV, нов БКТП и кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „цех за преработка на дървесина“ на ЕТ „Минчо Карнобатев“ в с. Смилян“, с трасе преминаващо през ...

ЗАПОВЕД №УТ-0126

03.01.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.58 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ЗАПОВЕД №УТ-0125

03.01.2020

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Караманджа”, землище на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-0124

03.01.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41 42 >