> Начало > Контакти2 > Указател на Общинска администрация Смолян

Указател на Общинска администрация СмолянЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ

ПРИЕМНИ ЕТАЖ ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА
Гише № 1 - Деловодство I

0301/67 660

0301/67619

Гише № 2 - Деловодство I
Гише № 3 - Гражданска регистрация и административно обслужване I

0301/67 660

0301/67621

Гише № 4 - Каса на общински имоти I 0301/67 660
Гише № 5 - Устройство на територията I

0301/67 638

0301/67616

Гише № 6 - Местни приходи  I

0301/62 366

0301/67603

Гише № 7 - Каса местни приходи I

 

0301/67603

0301/62620

 

Гише № 8 - Каса местни приходи I
Гише № 9 - Каса местни приходи I
Офис на местни приходи I 0301/62 492

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА СИГНАЛИ

 • За приемане на сигнали на граждани за нередност или проблем на територията на Община Смолян - ДЕЖУРНИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН – телефон 0301/ 67 625
 • За сигнали за повреди в уличното осветление на територията на Община Смолян може да се подават на телефон 0301/ 82 211 от понеделник - петък / 8:30 - 17:00/
 • За сигнали, свързани с екологични нарушения /качество на въздуха; замърсяване на води и почви; нерегламентирани сметища и несвоевременно обслужване на контейнери за битови отпадъци/ телефон 0301/ 67 696, 0301/ 67 650 и 0301/ 67 677 от понеделник - петък / 8:30 - 17:00/

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

 • етаж: II
 • стая: 248
 • телефон: 0301/67666, 0301/62662
 • e-mail: [email protected]

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

МАРИН ЗАХАРИЕВ

 • етаж: II
 • стая: 242
 • телефон: 0301/67667, 0301/67674
 • e-mail: [email protected]

ИНЖ.МАРИАНА ЦЕКОВА

Д-Р МИЛЕН ЖУРНАЛОВ

 

СЕКРЕТАР

 МОМЧИЛ НИКОЛОВ

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

арх. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ

 

ЗВЕНО "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО "ВЪТРЕШЕН ОДИТ" 

НИКОЛАЙ ПАЧЕДЖИЕВ

 • етаж: II
 • стая: 205
 • телефон: 0301/67649

 

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТЪР КАЦАРОВ

 

ЗВЕНО „ОБЩИНСКИ СЪВЕТ“

ДИРЕКЦИЯ "Административно и информационно обслужване"

 ЕМИЛ ДУРСЕВ

 

ДИРЕКЦИЯ „Финансово счетоводна дейност и бюджет"

СТЕФКА КАВАРДЖИКОВА

 

ДИРЕКЦИЯ "Правно-нормативно обслужване"

ЛЮБОМИР РАВЕЛОВ

 

ЮРИСКОНСУЛТИ

 • етаж: II
 • стая: 232, 214, 210
 • телефон: 0301/67685, 0301/67610, 0301/67643

ДИРЕКЦИЯ „Устройство на територията”

 ИНЖ. ЙОРДАН ЩОНОВ

ДИРЕКЦИЯ „Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите”


ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

ИНЖ. ИВАН ХАДЖИХРИСТЕВ


ЕКСПЕРТИ ПО СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ

ИВАН КАРАБЕТЕВ

 • етаж: II
 • стая: 230
 • телефон: 0301/67657

ЕЛЕНА ЧЕРВЕНКОВА

 • етаж: II
 • стая: 221
 • телефон: 0301/67628

ЕКСПЕРТИ ОКОЛНА СРЕДА:

ИНЖ. ХАМДИ МОЛЛОВ

ЗОРКА ТОДОРОВА


 

ДИРЕКЦИЯ „Стратегическо планиране, иновации, проекти и туризъм"

ЕКСПЕРТИ


МАРИЯ БОГОТЛИЕВА

етаж: II
стая: 229
телефон: 0301/67622


РУМЕН РОМАНОВ

етаж: II
стая: 216
телефон: 0301/67609


 

ДИРЕКЦИЯ "Хуманитарни дейности"


ЕКСПЕРТ КУЛТУРА

ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА


ЕКСПЕРТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

НЕДЯЛКА ГРИБАЧЕВА


ЕКСПЕРТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

МАРИАНА ТЕРЗИЙСКА


ЕКСПЕРТ МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

ДАНИЕЛА ДЕЛИГЕГОВА


 

отдел „Местни приходи“

ДОБРИНКА ЙОВКОВА

 


За връзка с отдел "Местни приходи" - фронт офис, използвайте следните имайл адреси:

 

ОБРЕДЕН ДОМ


ЮЛИЯНА ПЕТКОВА

 • телефон: 0301/67613, 0879 903 546

ЕМИЛИЯ ЛОБОДОВА

 • телефон: 0301/67613, 0882 070 903

 

ПЛУВЕН БАСЕЙН "СМОЛЯН" И МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА

ПЛУВЕН БАСЕЙН "СМОЛЯН"

Запитвания на тел.:0882 07 09 19

 

 

 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА

Запитвания на тел.:0879 90 35 86

 

 

 

 

 

МЕДИЕН ЦЕНТЪР

 ВИОЛЕТА ФИЛИПОВА - ГУГИНСКА