> Начало > Контакти > Указател на Общинска администрация Смолян

Указател на Общинска администрация СмолянЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ

 

Приемни

Етаж

Телефон за връзка

Приемна № 1 - Деловодство

I

0301/67 619

Приемна № 2 - ГРАО

/Гражданска регистрация и административно обслужване/

I

0301/67 621

Приемна № 3 – УТ

/Устройство на територията/

I

0301/67 616

Приемна МП

/Местни данъци и такси/

I

0301/67 614

0301/62 366

0301/62 492

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА СИГНАЛИ

 • За приемане на сигнали на граждани за нередност или проблем на територията на Община Смолян - ДЕЖУРНИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН – телефон 0301/ 67 625
 • За сигнали за повреди в уличното осветление на територията на Община Смолян може да се подават на телефон 0301/ 82 211 от понеделник - петък / 8:30 - 17:00/
 • За сигнали, свързани с екологични нарушения /качество на въздуха; замърсяване на води и почви; нерегламентирани сметища и несвоевременно обслужване на контейнери за битови отпадъци/ телефон 0301/ 67 696, 0301/ 67 650 и 0301/ 67 677 от понеделник - петък / 8:30 - 17:00/

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ

 • етаж: II
 • стая: 248
 • телефон: 0301/67666, 0301/62662
 • e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

МАРИН ЗАХАРИЕВ

 • етаж: II
 • стая: 242
 • телефон: 0301/67667, 0301/67674
 • e-mail: m.zahariev(AT)smolyan.bg

ИНЖ.МАРИАНА ЦЕКОВА

 • етаж: II
 • стая: 240
 • телефон: 0301/67667, 0301/67675
 • e-mail: m.cekova(AT)smolyan.bg, mariana_cekova(AT)abv.bg

 

 

СЕКРЕТАР

 МОМЧИЛ НИКОЛОВ

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

арх. ДИМИТЪР ДИМОВ

 • етаж: II
 • стая: 239
 • телефон: 0301/67665
 • e-mail: d.dimov(AT)smolyan.bg

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА

 • етаж: II
 • стая: 249
 • телефон: 0301/67669
 • e-mail: venera_62@abv.bg

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"

 НИКОЛАЙ ПАЧЕДЖИЕВ

 • етаж: II
 • стая: 205
 • телефон: 0301/67649

 

ДИРЕКЦИЯ "Административно и информационно обслужване"

 ЕМИЛ ДУРСЕВ

 

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ И БЮДЖЕТ”

СТЕФКА КАВАРДЖИКОВА

 • етаж: IV
 • стая: 433
 • телефон: 0301/67688 

отдел „Местни приходи“

ДОБРИНКА ЙОВКОВА

 • етаж: III
 • стая: 336
 • телефон: 0301/62566 
 • e-mail: mdt@smolyan.bg

 


За връзка с отдел "Местни данъци и такси" - фронт офис, използвайте следните имайл адреси:

 • Явор Кехайов - y.kehayov@smolyan.bg 
 • Софка Братанова - s.bratanova@smolyan.bg 
 • Златка Митрева - z.mitreva@smolyan.bg 

ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ЛЮБОМИВ РАВЕЛОВ

 

ЮРИСКОНСУЛТИ

 • етаж: II
 • стая: 232, 214, 210
 • телефон: 0301/67685, 0301/67610, 0301/67643

дирекция „Устройство на територията”

 ИНЖ. ЙОРДАН ЩОНОВ

Отдел „СТРОИТЕЛСТВО, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ“

ИВАН КАРАБЕТЕВ

 • етаж: II
 • стая: 230
 • телефон: 0301/67657

ЕЛЕНА ЧЕРВЕНКОВА

 • етаж: II
 • стая: 221
 • телефон: 0301/67628

ТОДОР ТОПУЗОВ

 • етаж: II
 • стая: 221
 • телефон: 0301/67628

 

дирекция „Строителство, инфраструктура и околна среда”

 ИНЖ. ВАСКА КАРАДЖОВА

Дирекция „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ, ИНОВАЦИИ, ПРОЕКТИ И ТУРИЗЪМ”

 ЕФТИМА ПЕТКОВА

МЕДИЕН ЦЕНТЪР

 ВИОЛЕТА ФИЛИПОВА - ГУГИНСКА

 

ОБРЕДЕН ДОМ

 НАДЯ РЕЧНИКОВА

 • телефон: 0301/67613, 0882 070 903