> Начало > Проекти > Изпълнени проекти

Изпълнени проектиИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА НА ГРАД СМОЛЯН – ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ

ПО-КОМПЕТЕНТНИ И МОТИВИРАНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян за плановия период 2014 – 2020г.

Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и северното крайбрежие на егейско море THRABYZHE

Родопи Фест

Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян

Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонидa – предпоставка за икономически растеж чрез активно териториално сътрудничество BORDER ACT

По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа BECENET

Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания от Община Смолян

„Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровинo и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с уврежда

Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения на кв. Устово

Успешно прилагане на политики в община Смолян в периода 2014 - 2020

Подай ръка

Добро управление в Община Смолян

Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения

По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни

Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян

Реконструкция на общински пътища II

Община Смолян в партньорство с Фондация „МСС-България“