> Начало > Проекти > Актуално

Актуално

СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - ИЗТЕГЛЯНЕ НА PDF Файл  

ПРОЕКТ SMARTIMPACT

SmartImpact е голяма стъпка в хода на модернизацията на града и превръщането му в привлекателно място за младите хора, както и благоприятна среда за бъдещи инвестиции.

ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ "MUSTER" (МНОГОСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНО И УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ) ПО ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ 2014-2020"

ВТОРА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА MUSTER Община Смолян работи съвместно с още четири общини: Чита ди Кастело(Италия) – водещ партньор, Жу ле Тур(Франция), Сигиошара (Румъния) и Льоррах (Германия) по проект MUSTER «Многостепенно управление за ...

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ” ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020”

Община Смолян е конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ ...

„ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

В ТРИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН – II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, VI ОУ И ГПЧЕ „ИВАН ВАЗОВ“ И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ“ е финансиран от „Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ...

ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН

              НА 13.12.2013 Г. ОТ 14.00 Ч. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ Пълна информация може да прочетете на адрес: http://www.smolyan.bg/bg/news/view/2136 Прессъобщението може ...