> Начало > Проекти > Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Проект BGENVIRONMENT--4.003-0013 “Партньорство за адаптация към климатичните промени"

Процедура BGENVIRONMENT-4.003 - Открита покана № 3 „Климат“, Резултат № 4: Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“

Проект BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“

Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“

Проект BGENERGY- 2.001-0034 „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на гр. Смолян“

Процедура № BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“