> Начало > Проекти > Проект „По-близки и по-успешни в община Смолян“ Намаляване на бедността и насърчаване на социалното

Проект „По-близки и по-успешни в община Смолян“ Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ

29.11.2022

Във връзка с изпълнение на дейност 6: „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по проект BG05M9OP001-2.056-0018-C01 „По-близки и по-успешни в Община Смолян”.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

21.11.2022

Във връзка с изпълнение на дейност 6: „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по проект BG05M9OP001-2.056-0018-C01 „По-близки и по-успешни в Община Смолян”

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

31.10.2022

ПО ПРОЕКТ „ПО-БЛИЗКИ И ПО- УСПЕШНИ В ОБЩИНА СМОЛЯН”, ФИНАНСИРАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

11.10.2022

Във връзка с изпълнение на дейност 6: „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по проект BG05M9OP001-2.056-0018-C01 „По-близки и по-успешни в Община Смолян”.

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

23.09.2022

ПО ПРОЕКТ „ПО-БЛИЗКИ И ПО- УСПЕШНИ В ОБЩИНА СМОЛЯН”, ФИНАНСИРАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.

Община Смолян стартира проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“

17.03.2022

Финансиран от Европейския социален фонд чрез и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014-2020.