> Начало > Проекти > Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05SFPR002-2.001 "ГРИЖА В ДОМА", ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД + ЧРЕЗ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 - 2027. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност от самообслужване и зависими от грижа, чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително в ...

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“ и BG05M9OP001-6.004 – Патронажна грижа + - Компонент 2

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 6.

Проект BG05M9OP001-2.056-0018-C01, BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01 „По-близки и по-успешни в Община Смолян“, процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

Проекта е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014-2020 г.

проект „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в община Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Проект BG05M9OP001-2.090–0008-С01 „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в община Смолян“, който се изпълнява от Община Смолян и се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие ...

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“

Проект № BG 05M9OP001-6.002-0121-C01 „Патронажна грижа + в община Смолян“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ BG05M9OP001-2.103 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4

Проект № BG05M9OP001-2.103-0075-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от община Смолян“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 BG05M9P001-2.101

Проект BG05M9OP001-2.101-0084-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

Проект BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“