Решения

РЕШЕНИЕ №908 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47

20.03.2015

ОТНОСНО: Предоставяне правото на ползване на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищeто на с.Момчиловци на земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни, на основание чл. 26 от Закона за собствеността ...

РЕШЕНИЕ №907 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47

20.03.2015

ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване, за други земеделски нужди – картофопроизводство, на част от пасища, мери собственост на Община Смолян, находящи се в землището на с. Момчиловци, на основание чл. 25, ал. 9 от ...

РЕШЕНИЕ №906 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Проект на бюджет 2015 година.

РЕШЕНИЕ №905 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация с урегулиране на поземлен имот с идентификатор 69345.6.228 с образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ 228 за база за отдих с предвиждане на улична регулация ...

РЕШЕНИЕ №904 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2016 – 2018г. на Община Смолян.

РЕШЕНИЕ №903 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 година на Община Смолян .

РЕШЕНИЕ №902 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма Смолян 2014 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма 2015 г.

РЕШЕНИЕ №901 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещения публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №900 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №899 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Участие на Община Смолян във фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност към Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

< 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 148 149 >