Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 353 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Съгласуване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ІІІ – 10003 трибуни обществено обслужване в кв.1д и УПИ ІІ – 10003 трибуни обществено обслужване в кв. 1б в курортно – туристическо ядро ...

Р Е Ш Е Н И Е № 352 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. ...

Р Е Ш Е Н И Е № 351 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за ...