Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 361 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Уреждане на имуществени отношения между Община Смолян и „БКС” ЕООД гр.Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона ...

Р Е Ш Е Н И Е № 360 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Одобряване на действия на Кмета на Община Смолян относно дарение на суми от фонд „Солидарност за Смолян” за преодоляване на бедствието, предизвикано от обилните валежи в периода 6-8.08.2005 г., предизвикало свлачище върху жилищна сграда ...

Р Е Ш Е Н И Е № 359 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Процедура по безвъзмездно прехвърляне на имот – публична държавна собственост, на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост в полза на Община Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община ...

Р Е Ш Е Н И Е № 358 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Продажба на имоти – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестени търгове с тайно наддаване Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ...

Р Е Ш Е Н И Е № 357 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Приемане на Решение за провеждане на конкурс, с цел насърчаване на предприемачеството в социалната сфера, за предоставяне и управление на социални услуги в общността на физически и юридически лица регистрирани по Закона за социално ...

Р Е Ш Е Н И Е № 356 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2009 – 2010 г. Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното ...

Р Е Ш Е Н И Е № 355 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за ...

Р Е Ш Е Н И Е № 354 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Одобряване на Общ устройствен план на курортно-туристическо ядро „Момчиловци” и план за улична регулация – “Момина вода” в землището на с. Момчиловци Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ...

Р Е Ш Е Н И Е № 353 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Съгласуване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ІІІ – 10003 трибуни обществено обслужване в кв.1д и УПИ ІІ – 10003 трибуни обществено обслужване в кв. 1б в курортно – туристическо ядро ...

Р Е Ш Е Н И Е № 352 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. ...