Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 371 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на инвеститор за модернизация и разширяване на топлоснабдителната мрежа на град Смолян чрез създаване на търговско дружество с общинско имущество   Общинският съвет след като се запозна с докладната ...

Р Е Ш Е Н И Е № 370 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската и квотите на община Смолян от областната и републиканската транспортни схеми, утвърждаване на маршрутните разписания, транспортните ...

Р Е Ш Е Н И Е № 369 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Решение № 119 на Общински съвет – Смолян, взето на заседанието му състояло се на 30.07.2008 г., Протокол № 10 относно обявяване на населени места с регламентиране на  курортно ...

Р Е Ш Е Н И Е № 368 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО: Промяна в Програмата за ограничаване на структурния дефицит на Община Смолян през 2009 година, приета с Решение № 268 на Общински съвет – Смолян, взето на заседанието му състояло се на 09.07.2009 г., Протокол № 19   Общинският ...

Р Е Ш Е Н И Е № 367 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО:  Приемане на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община Смолян през 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 366 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО:  Участие на Община Смолян като партньор на местно ниво в Проект                        № 00071115 – Програма ...

Р Е Ш Е Н И Е № 365 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО:  Актуализация на бюджета на Община Смолян в дейност 751 „Библиотеки с регионален характер” от единната бюджетна класификация за 2009 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община ...

Р Е Ш Е Н И Е № 364 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на общинския съветник и председател на комисията за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 363 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на общинския съветник и председател на комисията за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 362 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор с Атанас Марков Суров и Снежана Маркова Колева по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, кв. 104 по плана на гр. Смолян, кв. Райково Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на ...