Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 381 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010

ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 352 от 17.12.2009 г. на Общински съвет – Смолян в частта му относно чл. 58 и чл. 59 от приетата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, на основание чл. 45, ...

Р Е Ш Е Н И Е № 380 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010

ОТНОСНО:  Предложение до Президента на Републиката за опрощаване на дължими публични задължения на Страшимир Георгиев Спасов от гр. Смолян, ул. „Младост” № 20, бл. „Острица” № 10, вх. А, ап. 10   Общинският съвет след като се запозна с ...

Р Е Ш Е Н И Е № 379 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема „Социални услуги за социално включване”, бюджетна линия BG 051РО001 – 5.2.06   Общинският съвет след като се запозна с докладната ...

Р Е Ш Е Н И Е № 378 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010

ОТНОСНО:  Промяна на чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, приета с Решение № 203/25.02.2005 г. на Общински съвет – Смолян, изменена ...

Р Е Ш Е Н И Е № 377 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010

ОТНОСНО:  Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален  № 912.112 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 19 и кв. 20 по плана на  гр. Смолян, кв. Горно Смолян   Общинският съвет след като се запозна ...

Р Е Ш Е Н И Е № 376 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален   № 913.666 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 90 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян    Общинският съвет след като се запозна с ...

Р Е Ш Е Н И Е № 375 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО: Начин на ползване на лесосечния фонд за 2010 година в гори, собственост на Община Смолян, намиращи се в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Пампорово, землище Левочево   Общинският съвет след като се запозна с ...

Р Е Ш Е Н И Е № 374 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 704 от 26.09.2007 г. на Общински съвет – Смолян, с което е учредено безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост – училище „Св. Пантелеймон” с. Широка лъка   Общинският ...

Р Е Ш Е Н И Е № 373 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Агенция по вписванията по реда на Закона за общинската собственост   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО: Попълване състава на Постоянните комисии на Общинския съвет   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на председателя на Общинския съвет – ИВАН ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с ...