Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 367 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО:  Приемане на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община Смолян през 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 366 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО:  Участие на Община Смолян като партньор на местно ниво в Проект                        № 00071115 – Програма ...

Р Е Ш Е Н И Е № 365 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО:  Актуализация на бюджета на Община Смолян в дейност 751 „Библиотеки с регионален характер” от единната бюджетна класификация за 2009 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община ...

Р Е Ш Е Н И Е № 364 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на общинския съветник и председател на комисията за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 363 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на общинския съветник и председател на комисията за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 362 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор с Атанас Марков Суров и Снежана Маркова Колева по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, кв. 104 по плана на гр. Смолян, кв. Райково Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 361 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Уреждане на имуществени отношения между Община Смолян и „БКС” ЕООД гр.Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона ...

Р Е Ш Е Н И Е № 360 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Одобряване на действия на Кмета на Община Смолян относно дарение на суми от фонд „Солидарност за Смолян” за преодоляване на бедствието, предизвикано от обилните валежи в периода 6-8.08.2005 г., предизвикало свлачище върху жилищна сграда ...

Р Е Ш Е Н И Е № 359 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Процедура по безвъзмездно прехвърляне на имот – публична държавна собственост, на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост в полза на Община Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община ...

Р Е Ш Е Н И Е № 358 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010

ОТНОСНО: Продажба на имоти – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестени търгове с тайно наддаване Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ...