Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 391 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО: Приемане на нова структура и утвърждаване разходите за заплати за един месец през 2010 година, за делегираните от държавата дейности и за работещите в местните дейности   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка ...

Р Е Ш Е Н И Е № 390 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО:  Приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, в изпълнение на Закона за ...

Р Е Ш Е Н И Е № 389 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян през 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ...

Р Е Ш Е Н И Е № 388 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на част от поземлен имот № 67653.130.54 по кадастрална карта на гр. Смолян, м. „Могилата”, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за учредяване на право на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 387 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО:  Разпределение на общинските жилища по вид, предназначение и местонахождение   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за ...

Р Е Ш Е Н И Е № 386 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО:  Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА в изпълнение на чл. 8, ал. 9 ...

Р Е Ш Е Н И Е № 385 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО:  Приемане на Списък за приватизация на обекти – общинска собственост и годишна прогноза за приходите и разходите от приватизация в Община Смолян за 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 384 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО: Отчет за извършени приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Смолян за 2009 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. ...

Р Е Ш Е Н И Е № 383 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА 03.02.2010 ГОДИНА

05.03.2010

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., BG 161РО001/1.4-05/2009:„Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”      Общинският съвет ...

Р Е Ш Е Н И Е № 382 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010

ОТНОСНО:  Именуване на улица в гр. Смолян, кв. Райково   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на общинския съветник – ДИМИТЪР НИКОЛОВ КИСЬОВ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и ...