Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 378 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010

ОТНОСНО:  Промяна на чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, приета с Решение № 203/25.02.2005 г. на Общински съвет – Смолян, изменена ...

Р Е Ш Е Н И Е № 377 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010

ОТНОСНО:  Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален  № 912.112 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 19 и кв. 20 по плана на  гр. Смолян, кв. Горно Смолян   Общинският съвет след като се запозна ...

Р Е Ш Е Н И Е № 376 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален   № 913.666 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 90 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян    Общинският съвет след като се запозна с ...

Р Е Ш Е Н И Е № 375 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО: Начин на ползване на лесосечния фонд за 2010 година в гори, собственост на Община Смолян, намиращи се в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Пампорово, землище Левочево   Общинският съвет след като се запозна с ...

Р Е Ш Е Н И Е № 374 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 704 от 26.09.2007 г. на Общински съвет – Смолян, с което е учредено безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост – училище „Св. Пантелеймон” с. Широка лъка   Общинският ...

Р Е Ш Е Н И Е № 373 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Агенция по вписванията по реда на Закона за общинската собственост   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО: Попълване състава на Постоянните комисии на Общинския съвет   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на председателя на Общинския съвет – ИВАН ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с ...

Р Е Ш Е Н И Е № 371 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на инвеститор за модернизация и разширяване на топлоснабдителната мрежа на град Смолян чрез създаване на търговско дружество с общинско имущество   Общинският съвет след като се запозна с докладната ...

Р Е Ш Е Н И Е № 370 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската и квотите на община Смолян от областната и републиканската транспортни схеми, утвърждаване на маршрутните разписания, транспортните ...

Р Е Ш Е Н И Е № 369 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010

ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Решение № 119 на Общински съвет – Смолян, взето на заседанието му състояло се на 30.07.2008 г., Протокол № 10 относно обявяване на населени места с регламентиране на  курортно ...