Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 401 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО:  Преразглеждане на Решение №704/26.09.2007 г. на Общински съвет – Смолян, с което е учредено безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост УПИ І – За Картинна галерия, кв. 44 по ПУП на с. Широка лъка, община ...

Р Е Ш Е Н И Е № 400 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Съгласие за участие на Община Смолян в Сдружение с нестопанска цел „ДАНО /SAVE/-център – Момчиловци”, което ще управлява ДАНО/ГЕО център, разкрит по проект „Създаване на съвместен практико-приложен център за образователен, изследователски ...

Р Е Ш Е Н И Е № 399 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Участие на Община Смолян като партньор на Сдружение „Проект „Родопи” по проект „Популяризиране на възобновяемите енергийни източници, като основен инструмент за устойчиво местно развитие и в борбата с неблагоприятните промени в глобалния ...

Р Е Ш Е Н И Е № 398 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 329/28.09.2009 г. на Общински съвет – Смолян относно поемане на дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по реда на Закона за общинския дълг   Общинският съвет след като се ...

Р Е Ш Е Н И Е № 397 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО:  Преобразуване на детски градини   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната ...

Р Е Ш Е Н И Е № 396 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО:  Откриване на Обединен детски комплекс – Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното ...

Р Е Ш Е Н И Е № 395 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО:  Актуализация на бюджета на Община Смолян за 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното ...

Р Е Ш Е Н И Е № 394 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА 23.03.2010 ГОДИНА

21.04.2010

ОТНОСНО: Кандидатстване на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”АД, гр.Смолян по Оперативна програма „Регионално развитие”   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. ...

Р Е Ш Е Н И Е № 393 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО:  Приемане на бюджета на Община Смолян за 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за ...

Р Е Ш Е Н И Е № 392 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО:  Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2009 година на Община Смолян   Общинският съвет след като се запозна с ...