Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 388 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на част от поземлен имот № 67653.130.54 по кадастрална карта на гр. Смолян, м. „Могилата”, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за учредяване на право на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 387 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО:  Разпределение на общинските жилища по вид, предназначение и местонахождение   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за ...

Р Е Ш Е Н И Е № 386 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО:  Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА в изпълнение на чл. 8, ал. 9 ...

Р Е Ш Е Н И Е № 385 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО:  Приемане на Списък за приватизация на обекти – общинска собственост и годишна прогноза за приходите и разходите от приватизация в Община Смолян за 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 384 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО: Отчет за извършени приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Смолян за 2009 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. ...

Р Е Ш Е Н И Е № 383 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА 03.02.2010 ГОДИНА

05.03.2010

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., BG 161РО001/1.4-05/2009:„Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”      Общинският съвет ...

Р Е Ш Е Н И Е № 382 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010

ОТНОСНО:  Именуване на улица в гр. Смолян, кв. Райково   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на общинския съветник – ДИМИТЪР НИКОЛОВ КИСЬОВ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и ...

Р Е Ш Е Н И Е № 381 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010

ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 352 от 17.12.2009 г. на Общински съвет – Смолян в частта му относно чл. 58 и чл. 59 от приетата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, на основание чл. 45, ...

Р Е Ш Е Н И Е № 380 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010

ОТНОСНО:  Предложение до Президента на Републиката за опрощаване на дължими публични задължения на Страшимир Георгиев Спасов от гр. Смолян, ул. „Младост” № 20, бл. „Острица” № 10, вх. А, ап. 10   Общинският съвет след като се запозна с ...

Р Е Ш Е Н И Е № 379 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема „Социални услуги за социално включване”, бюджетна линия BG 051РО001 – 5.2.06   Общинският съвет след като се запозна с докладната ...