Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 411 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на част от поземлен имот № 69345.10.442 по кадастралната карта на с. Стойките, община Смолян, публична общинска собственост, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските ...

Р Е Ш Е Н И Е № 410 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот № 15130 от землището на с. Гела, община Смолян, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за изпълнение на обект от техническата ...

Р Е Ш Е Н И Е № 409 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на част от поземлен имот № 67653.11.17 по кадастралната карта на гр. Смолян, публична общинска собственост, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за ...

Р Е Ш Е Н И Е № 408 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на ливади, мери и пасища, стопанисвани от Община Смолян, намиращи се в землищата на град Смолян и селата: Сивино, Гела, Широка лъка и Момчиловци за ползване под наем от земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански ...

Р Е Ш Е Н И Е № 407 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО:  Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от ЗС   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ...

Р Е Ш Е Н И Е № 406 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО:  Продажба на имоти – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестени конкурси                 ...

Р Е Ш Е Н И Е № 405 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО:  Обявяване на имоти за публична общинска собственост   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното ...

Р Е Ш Е Н И Е № 404 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане – гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост   Общинският съвет след като се запозна с ...

Р Е Ш Е Н И Е № 403 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Районно управление „Социално осигуряване” – гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост   Общинският съвет след като се запозна с ...

Р Е Ш Е Н И Е № 402 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на реконструирана масивна сграда с нова пристройка, находяща се в УПИ VІІІ – За обществено обслужване /бивше ІІІ ОУ ”Мария Иванова – Наталия”/, кв. Райково и реконструирана масивна сграда ...