Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 421 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 28

29.04.2010

ОТНОСНО:  Актуализация на бюджета на Община Смолян за 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното ...

Р Е Ш Е Н И Е № 420 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 28

29.04.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот № 15130 от землището на с. Гела, община Смолян, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за изпълнение на обект от техническата ...

Р Е Ш Е Н И Е № 419 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 28

29.04.2010

ОТНОСНО: Удостояване на Професионална гимназия по строителство “Никола Й. Вапцаров” гр. Смолян със „Златен плакет на Община Смолян”   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА ...

Р Е Ш Е Н И Е № 418 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 28

29.04.2010

ОТНОСНО:  Удостояване на Професионална гимназия по икономика “Карл Маркс” гр. Смолян със „Златен плакет на Община Смолян”   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 417 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 917.297 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 211 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 416 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 918.301 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 2 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част   Общинският съвет след като се запозна с докладната ...

Р Е Ш Е Н И Е № 415 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 926.79 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 95а по плана на гр. Смолян, кв. Устово   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 414 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 919.346 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 4 по плана на гр. Смолян, кв. Райково   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 413 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО:  Промяна предназначението на поземлени имоти с кадастрални №№ 917.324 в кв. 216 и 917.284 в кв. 213  предвидени  в устройствения план за озеленени площи по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.   Общинският съвет след ...

Р Е Ш Е Н И Е № 412 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на част от поземлен имот № 005020 от плана за земеразделяне на землището на с. Чокманово, публична общинска собственост, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ...