Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 408 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на ливади, мери и пасища, стопанисвани от Община Смолян, намиращи се в землищата на град Смолян и селата: Сивино, Гела, Широка лъка и Момчиловци за ползване под наем от земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански ...

Р Е Ш Е Н И Е № 407 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО:  Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от ЗС   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ...

Р Е Ш Е Н И Е № 406 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО:  Продажба на имоти – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестени конкурси                 ...

Р Е Ш Е Н И Е № 405 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО:  Обявяване на имоти за публична общинска собственост   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното ...

Р Е Ш Е Н И Е № 404 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане – гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост   Общинският съвет след като се запозна с ...

Р Е Ш Е Н И Е № 403 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Районно управление „Социално осигуряване” – гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост   Общинският съвет след като се запозна с ...

Р Е Ш Е Н И Е № 402 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на реконструирана масивна сграда с нова пристройка, находяща се в УПИ VІІІ – За обществено обслужване /бивше ІІІ ОУ ”Мария Иванова – Наталия”/, кв. Райково и реконструирана масивна сграда ...

Р Е Ш Е Н И Е № 401 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО:  Преразглеждане на Решение №704/26.09.2007 г. на Общински съвет – Смолян, с което е учредено безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост УПИ І – За Картинна галерия, кв. 44 по ПУП на с. Широка лъка, община ...

Р Е Ш Е Н И Е № 400 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Съгласие за участие на Община Смолян в Сдружение с нестопанска цел „ДАНО /SAVE/-център – Момчиловци”, което ще управлява ДАНО/ГЕО център, разкрит по проект „Създаване на съвместен практико-приложен център за образователен, изследователски ...

Р Е Ш Е Н И Е № 399 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Участие на Община Смолян като партньор на Сдружение „Проект „Родопи” по проект „Популяризиране на възобновяемите енергийни източници, като основен инструмент за устойчиво местно развитие и в борбата с неблагоприятните промени в глобалния ...