Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 441 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 913.286 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 78 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка ...

Р Е Ш Е Н И Е № 440 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 912.149 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 21 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 439 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлени имоти с кадастрални №№ 934.234 и 934.235 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 9 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част   Общинският съвет след като се запозна с ...

Р Е Ш Е Н И Е № 438 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 934.139 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 169 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 437 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на ливади, мери и пасища, стопанисвани от Община Смолян, намиращи се в землищата на селата Мугла и Момчиловци за ползване под наем от земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни  Общинският съвет ...

Р Е Ш Е Н И Е № 436 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010

ОТНОСНО:  Членство на Община Смолян в Национално сдружение на собствениците на недържавни гори „Горовладелец” гр. Чепеларе   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 435 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010

ОТНОСНО:  Отбелязването на 50-годишнината от Обединението на град Смолян и продължаване традицията за честване празника на общината –  21 октомври   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община ...

Р Е Ш Е Н И Е № 434 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян за финансиране пред Министерство на физическото възпитание и спорта за Рехабилитация на прилежащото пространство на Стадион „Смолян”, УПИ – терен за спорт  кв. 27 по плана на гр. ...

Р Е Ш Е Н И Е № 433 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян за финансиране пред Министерство на физическото възпитание и спорта за изграждане на многофункцианална спортна площадка в Природо-математическа гимназия „Васил Левски” – Смолян   Общинският съвет ...

Р Е Ш Е Н И Е № 432 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010

ОТНОСНО:  Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областния управител до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имот публична държавна ...