Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 417 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 917.297 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 211 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 416 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 918.301 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 2 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част   Общинският съвет след като се запозна с докладната ...

Р Е Ш Е Н И Е № 415 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 926.79 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 95а по плана на гр. Смолян, кв. Устово   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 414 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 919.346 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 4 по плана на гр. Смолян, кв. Райково   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 413 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО:  Промяна предназначението на поземлени имоти с кадастрални №№ 917.324 в кв. 216 и 917.284 в кв. 213  предвидени  в устройствения план за озеленени площи по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.   Общинският съвет след ...

Р Е Ш Е Н И Е № 412 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на част от поземлен имот № 005020 от плана за земеразделяне на землището на с. Чокманово, публична общинска собственост, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ...

Р Е Ш Е Н И Е № 411 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на част от поземлен имот № 69345.10.442 по кадастралната карта на с. Стойките, община Смолян, публична общинска собственост, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските ...

Р Е Ш Е Н И Е № 410 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот № 15130 от землището на с. Гела, община Смолян, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за изпълнение на обект от техническата ...

Р Е Ш Е Н И Е № 409 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на част от поземлен имот № 67653.11.17 по кадастралната карта на гр. Смолян, публична общинска собственост, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за ...

Р Е Ш Е Н И Е № 408 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на ливади, мери и пасища, стопанисвани от Община Смолян, намиращи се в землищата на град Смолян и селата: Сивино, Гела, Широка лъка и Момчиловци за ползване под наем от земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански ...