Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 451 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.06.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 31

06.07.2010

ОТНОСНО:  Предоставяне под наем на част от имот - публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община ...

Р Е Ш Е Н И Е № 450 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.06.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 31

06.07.2010

ОТНОСНО: Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на община Смолян от „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда”    Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ...

Р Е Ш Е Н И Е № 449 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.06.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 31

06.07.2010

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на работещите в ДВПР с. Петково, имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно за 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 448 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.06.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 31

06.07.2010

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Смолян за делегираните от държавата дейности   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона ...

Р Е Ш Е Н И Е № 447 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 30

22.06.2010

ОТНОСНО: Становище на Комисията по териториално устройство и общинска собственост при Общински съвет – Смолян, във връзка с устройството на територията за курортно строителство в землищата на селата: Гела, Стикъл, Солища, Мугла, Стойките и извън ...

Р Е Ш Е Н И Е № 446 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 30

22.06.2010

ОТНОСНО: Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Славчо Свиленов Атанасов от гр. Смолян, ул. ”Васил Райдовски” № 81 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ...

Р Е Ш Е Н И Е № 445 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 30

22.06.2010

ОТНОСНО: Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Трендафил Свиленов Атанасов от гр. Смолян, ул. ”Васил Райдовски” № 81 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ...

Р Е Ш Е Н И Е № 444 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 30

22.06.2010

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Приложение № 12 от Решение № 393/15.02.2010 г. към утвърдения списък на работещите в заведенията за социални услуги, имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно за 2010 ...

Р Е Ш Е Н И Е № 443 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 30

22.06.2010

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на инвеститор за модернизация и разширяване на топлоснабдителната мрежа на град Смолян чрез създаване на търговско дружество с общинско имущество  Общинският съвет след като се запозна с докладната ...

Р Е Ш Е Н И Е № 442 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастралeн № 922.77 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 96 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета ...