Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 458 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.06.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 31

06.07.2010

ОТНОСНО: Удостояване на Константийски епископ Антоний със “Златен плакет на Община Смолян”   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание Раздел ІІ от Правилника за ...

Р Е Ш Е Н И Е № 457 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.06.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 31

06.07.2010

ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 443 от 28.05.2010 г. на Общински съвет – Смолян в частта му на т. 3.2, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   Общинският съвет след като се запозна с ...

Р Е Ш Е Н И Е № 456 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.06.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 31

06.07.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлени имоти с кадастрални №№ 934.234 и 934.235 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 9 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част   Общинският съвет след като се запозна с ...

Р Е Ш Е Н И Е № 455 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.06.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 31

06.07.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 924.233 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 44 по плана на гр. Смолян, кв. Устово   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 454 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.06.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 31

06.07.2010

ОТНОСНО:  Съгласуване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ІІІ – 10003 трибуни обществено обслужване в кв. 1д и УПИ ІІ – 10003 трибуни обществено обслужване в кв. 1б в курортно– туристическо ядро ...

Р Е Ш Е Н И Е № 453 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.06.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 31

06.07.2010

ОТНОСНО:  Учредяване на допълнително право на надстрояване върху имот – частна общинска собственост   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 38, ал. 2 ...

Р Е Ш Е Н И Е № 452 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.06.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 31

06.07.2010

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен търг с тайно наддаване   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета ...

Р Е Ш Е Н И Е № 451 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.06.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 31

06.07.2010

ОТНОСНО:  Предоставяне под наем на част от имот - публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община ...

Р Е Ш Е Н И Е № 450 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.06.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 31

06.07.2010

ОТНОСНО: Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на община Смолян от „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда”    Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ...

Р Е Ш Е Н И Е № 449 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.06.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 31

06.07.2010

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на работещите в ДВПР с. Петково, имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно за 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на ...