Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 468 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Стартиране на процедура за обявяване на местност „Роженски ливади” за културен пейзаж   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 20 във връзка ...

Р Е Ш Е Н И Е № 467 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Подписване на Споразумение за сътрудничество с Община Ялова, Турция   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 59, чл. 60 и чл. 61 от Закона за ...

Р Е Ш Е Н И Е № 466 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Преразглеждане статута на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян и Художествена галерия – Смолян    Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 465 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 317/27.07.2009 година на Общински съвет – Смолян относно определяне на училища – преимуществени ползватели на моторни превозни средства   Общинският съвет след като се запозна с докладната ...

Р Е Ш Е Н И Е № 464 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО:  Предложение за включване на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”  с. Арда и ОУ ”Н. Й. Вапцаров” с. Широка лъка към списъка на средищните училища   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община ...

Р Е Ш Е Н И Е № 463 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерни самостоятелни и/или слети паралелки за учебната 2010/2011 г. по чл. 11 и чл. 11а от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОМН  Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ...

Р Е Ш Е Н И Е № 462 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Допълнение на Приложение №12 от Решение № 393/15.02.2010г. към утвърдения списък на работещите в заведенията за социални услуги, имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно за 2010 ...

Р Е Ш Е Н И Е № 461 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-05/2009/017 по проект „Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян”, финансиран по ...

Р Е Ш Е Н И Е № 460 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Приемане на Доклад „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Смолян”, във връзка с разработването на Областна и общински стратегии за развитие на социални услуги за периода 2011 – 2016 ...

Р Е Ш Е Н И Е № 459 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Удостояване на Народно читалище „Извор – 1920” с. Арда със “Златен плакет на Община Смолян”   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание Раздел ІІ от ...