Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 478 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Определяне на наемни цени на общински жилища и гаражи   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и ...

Р Е Ш Е Н И Е № 477 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Процедура по безвъзмездно прехвърляне на имоти публична държавна собственост на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост в полза на Община Смолян от Министерството на образованието, младежта и науката Общинският съвет ...

Р Е Ш Е Н И Е № 476 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Процедура по безвъзмездно прехвърляне на имот публична държавна собственост на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост в полза на Община Смолян от Министерството на вътрешните работи Общинският съвет след като се запозна ...

Р Е Ш Е Н И Е № 475 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО:  Процедура по безвъзмездно прехвърляне на имот публична държавна собственост на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост в полза на Община Смолян от Министерството на отбраната   Общинският съвет след като се ...

Р Е Ш Е Н И Е № 474 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Отдаване под наем на обособено помещение от имот – публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ...

Р Е Ш Е Н И Е № 473 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Смолян и „Бозов стил” ООД, гр. Смолян по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от Закона за ...

Р Е Ш Е Н И Е № 472 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен търг с тайно наддаване                Общинският ...

Р Е Ш Е Н И Е № 471 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Приемане на правни анализи, приватизационни оценки и провеждане на публично оповестени конкурси за приватизация на обекти – частна общинска собственост, включени в списъка за приватизация през 2010 година   Общинският съвет след ...

Р Е Ш Е Н И Е № 470 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 913.95 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 93 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета ...

Р Е Ш Е Н И Е № 469 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Одобряване на обект: „Подробен устройствен план – парцеларен план на част от пътя на гр. Смолян – с. Левочево, местност „Белия камък” землището на гр. Смолян””   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета ...