Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 488 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.08.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33

19.10.2010

ОТНОСНО:  Въвеждане на система на делегиран бюджет в Обединен детски комплекс – гр. Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, във връзка с Националната ...

Р Е Ш Е Н И Е № 487 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.08.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33

19.10.2010

ОТНОСНО:  Закриване на Общинско предприятие „Общински детски и младежки център” гр. Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 52, ал. 2 от ...

Р Е Ш Е Н И Е № 486 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.08.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33

19.10.2010

ОТНОСНО:  Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на децата навършили петгодишна възраст Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, въз основа на Писмо № ...

Р Е Ш Е Н И Е № 485 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.08.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33

19.10.2010

ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г. за 2009 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 484 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.08.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33

19.10.2010

ОТНОСНО: Промяна на Програмата за ограничаване на структурния дефицит на община Смолян през 2009 година Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. ...

Р Е Ш Е Н И Е № 483 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.08.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33

19.10.2010

ОТНОСНО:  Актуализация на бюджета на община Смолян за 2010 година      Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ...

Р Е Ш Е Н И Е № 482 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.08.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33

19.10.2010

ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2010 година на Община Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и ...

Р Е Ш Е Н И Е № 481 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Начин на ползване на лесосечния фонд за 2010 година в гори, собственост на община Смолян, намиращи се в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Смолян, землище Орешец   Общинският съвет след като се запозна с ...

Р Е Ш Е Н И Е № 480 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Добиване и ползване на маркирана дървесина в гори, собственост на Община Смолян, намиращи се в териториалния обхват на ДГС – Смолян за нуждите на местното население   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 479 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32

29.07.2010

ОТНОСНО: Допълнение на Тарифата за определяне на наем към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ...