Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 498 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.08.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33

19.10.2010

ОТНОСНО:  Приемане на годишния отчет и баланса на „Областния диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД гр. Смолян за 2009 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на председателя на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 497 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.08.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33

19.10.2010

ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне бившето основно училище (детска градина) до V Основно училище „Юрий Гагарин” на Църковното настоятелство при Църквата „Св. Дух” – гр. Смолян   Общинският съвет след като се запозна с ...

Р Е Ш Е Н И Е № 496 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.08.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33

19.10.2010

ОТНОСНО:  Замяна на част от общински поземлен имот с поземлен имот на Михаил Ташев Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, но поради не изпълнено условие на чл. 40, ал. ...

Р Е Ш Е Н И Е № 495 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.08.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33

19.10.2010

ОТНОСНО:  Обявяване на имот от публична общинска собственост в частна   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската ...

Р Е Ш Е Н И Е № 494 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.08.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33

19.10.2010

ОТНОСНО:  Обявяване на имот от публична общинска собственост в частна   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската ...

Р Е Ш Е Н И Е № 493 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.08.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33

19.10.2010

ОТНОСНО:  Обявяване на имот от публична общинска собственост в частна   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската ...

Р Е Ш Е Н И Е № 492 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.08.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33

19.10.2010

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост в І СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост  Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 491 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.08.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33

19.10.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Главна дирекция „Гранична полиция” МВР по реда на Закона за общинската собственост   Общинският съвет след като се запозна с докладната ...

Р Е Ш Е Н И Е № 490 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.08.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33

19.10.2010

ОТНОСНО:  Предоставяне на Хаджичоневата къща в гр. Смолян за Център на дълголетието Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за ...

Р Е Ш Е Н И Е № 489 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.08.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33

19.10.2010

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлени имоти с кадастрални № № 934.234 и 934.235 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 9 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част   Общинският съвет след като се запозна ...