> Начало > Устройство на територията

Устройство на територията

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

Дирекция "Устройство на територията"

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

На главен архитект на община Смолян

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА

Публичен регистър по ЗУЕС