> Начало > Устройство на територията

Устройство на територията

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН – ГРАФИЧНА ЧАСТ

Схемите на ОУП може да изтеглите от прикачените файлове

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

Дирекция "Устройство на територията"

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

На главен архитект на община Смолян

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА

Публичен регистър по ЗУЕС