> Начало > Проекти

Проекти

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021 Г.

Проекти финансирани по Програми „Опазване на околната среда и климатични промени“ и „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

AGORA-DEMOCRATIC VALUES & CULTURE IN EUROPE

Проект "АГОРА-Демократични ценности и култура в Европа" по програма "Европа за гражданите", направление 2 „Демократична ангажираност и гражданско участие“, мярка 2.2 „Мрежи от градове“

CITYXCHANGE

ОБЩИНА СМОЛЯН СТАРТИРА ПРОЕКТ „POSITIVE CITY EXCHANGE“ - „CITYXCHANGE“ (АБРЕВИАТУРА +CXC) ПО ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ "ХОРИЗОНТ 2020", ПОКАНА "ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ГРАДОВЕ И ОБЩНОСТИ".

SMARTIMPACT

SmartImpact е голяма стъпка в хода на модернизацията на града и превръщането му в привлекателно място за младите хора, както и благоприятна среда за бъдещи инвестиции.

MUSTER

Проект "MUSTER" (многостепенно управление за интегрирано и устойчиво регионално развитие) по програма "Европа за гражданите 2014-2020"

СПРАВКА ПРОЕКТИ

Справка за изпълнявани проекти

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

Справка за изпълнени проекти